فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين درصد قير مخلوط آسفالتي

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين درصد قير مخلوط آسفالتي

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين درصد قير مخلوط آسفالتي

 تجزيه آسفالت عبارتست از جدا نمودن قير از مصالح و يا به عبارت ديگر تعيين درصد قير موجود در آسفالت.
 
اين آزمايش براي دو حالت از آسفالت قابل آزمايش مي باشد .
 
الف : آسفالت ساخته شده بوسيله كارخانه در مرحله پخش و قبل از كوبيدن .
 
ب : آسفالت قبلا ريخته شده و كوبيده شده .
 
نمونه برداري آسفالت در حالت اول از كاميون حامل آسفالت يا از پشت فنيشر در حالت پخش و در مرحله دوم با جدا نمودن قشر آسفالت كوبيده شده از سطح راه بوسيله اره آسفالت…