پایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن word

پایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن word

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول: انواع پستهای فشار قوی…………………………………………..۱
پستهای فشار قوی از نظر عملکرد………………………………………….۱
پستهای فشار قوی از نظر عایق بندی………………………………………..۲
اجزا تشکیل دهنده پستها………………………………………………………۳
فصل دوم :تعاریف واصول کار ترانسفور ماتور…………………………….۱۵
نحوه اتصال سیم پیچ ها……………………………………………………..۱۸
تپ چنجر……………………………………………………………………۱۹
سیستمهای…